Home

Algemeen

Voorwoord

Welkom bij onze begroting 2022!

De begroting is een van de belangrijkste documenten van onze gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

Een ander jaar voor de boeg!

In de begroting van vorig jaar moesten we vooral kijken op welke fronten we minder konden uitgeven om meerjarig een sluitende begroting te presenteren en toch onze dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We kozen ervoor om stapsgewijs in vier jaar het herstel te realiseren met inzet van onze reserves.

De begroting 2022 is veel positiever en we hebben zelfs een voordelig saldo, waardoor enkele bezuinigingen zijn uitgesteld of zelfs teruggedraaid. Er is ook ruimte voor een aantal nieuwe onderwerpen. Dit is ook belangrijk, omdat we nog een flinke opgave hebben voor onze inwoners. Zo moeten we de komende jaren nog veel woningen realiseren in alle segmenten. Verder is het cultureel centrum de Mallemolen in Groesbeek toe aan een flinke verbetering van het pand. En tenslotte merken we ook dat de arbeidsmarkt sterk verandert. Het is moeilijker om personeel aan te trekken en te behouden. Dit moeten we anders gaan organiseren.

Ook in deze begroting 2022-2025 blijven de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt, zeker ook nu de effecten van de Corona-crisis steeds meer duidelijk gaan worden.
Corona heeft veel impact gehad de laatste jaren, niet alleen op de zorg, maar ook voor onze ondernemers, onze inwoners en de werkwijze in de organisatie. Wat de gevolgen in 2022 en later precies zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk.

Financiering door het Rijk
In 2022 ontvangen we een fors bedrag van het Rijk voor compensatie vanwege de tekorten op de jeugdzorg. Dat ontlast onze begroting enorm. Meerjarig weten we nog niet zeker hoe groot de budgetten gaan worden. We hebben deze dus ook nog niet opgenomen in onze meerjarenbegrotingen van 2023, 2024 en 2025. Daarmee wordt ook meteen duidelijk dat wij zonder die extra budgetten een grote en heel pijnlijke opgave zouden hebben om onze begroting dan sluitend te krijgen. Wij vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet dit inziet.

Het kabinet is op dit moment nog niet geformeerd. De financiële consequenties van Prinsjesdag 2021 zijn positief voor gemeenten, maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden en risico’s. Deze kunnen het financiële plaatje wat nu redelijk positief lijkt, op termijn veranderen.

Verkiezingen
2022 is ook het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen weer gaan plaats vinden. Omdat de gemeente Berg en Dal per 1 januari 2021 meer dan 35.000 inwoners telde zal het aantal raadsleden in de gemeenteraad stijgen van 23 naar 25 zetels. In 2022 wordt een nieuw coalitieakkoord gemaakt. Voor de nu voorliggende begroting 2022-2025 is uitgegaan van het coalitieprogramma "Duurzaam verder bouwen" dat nader uitgewerkt is in doelen en resultaten.

Wij vertrouwen erop u met deze structureel sluitende begroting 2022 naar tevredenheid te informeren en zien uit naar de bespreking met uw raad op 4 november 2021.

College van Burgemeester en Wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45