Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP na Voorjaarsnota 2021

-1.737

-1.232

-604

-604

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022

1.815

-1.094

-1.991

-1.384

Actueel FMP

78

-2.326

-2.595

-1.988

waarvan incidenteel

150

300

0

0

structureel

-72

-2.626

-2.595

-1.988

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2022) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2025) structureel sluitend is.

De begroting 2022-2025 is meerjarig niet structureel sluitend. Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de septembercirculaire 2021 weten we dat de vastgestelde begroting 2022 wel structureel sluitend zal zijn. De jaren 2023-2025 zijn niet sluitend. We hebben de extra gelden Jeugdzorg niet in de meerjarenbegroting verwerkt.

Hieronder staat de specificatie van het FMP.

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP t/m Voorjaarsnota 2021

-1.737

-1.232

-604

-604

Kapitaallasten (exclusief riolering)

236

231

-9

-212

Salaris- en inhuurkosten

-116

-209

-306

-250

Overige kosten bedrijfsvoering

-111

-261

-265

-262

Actualisatie opbrengst OZB

118

118

118

118

Algemene uitkering

2.414

-715

-1.094

-1.076

Restant algemene stelpost Gr'en afgeraamd

-48

-72

-72

-72

Dividend BNG en Vitens

15

15

15

15

Treasury

-143

-69

-23

47

Mutaties reserves

-23

14

50

51

Bijdrage Munitax

-47

-35

18

5

Salariskosten bestuur en griffie

-45

-60

-60

-60

Accountantskosten

-20

-20

-20

-20

Verzekeringen

-39

-39

-39

-39

Afdrachten en leges Burgerzaken

20

20

51

51

Arbeidsparticipatie

-48

-40

-35

-69

Inburgering

130

140

140

140

Bijdrage ODRN

-99

-3

-1

-1

Woningbouwonderzoek

-8

-13

-8

-

1 fte uitvoering actieplan Wonen

-90

-90

-90

-90

Bijdrage VRGZ

-56

-56

-56

-56

Indexering bijdrage Slachtofferhulp en Vizier

-6

-6

-6

-6

Antidisriminatievoorziening

-14

-14

-

-

Continueren integrale aanpak ondermijning

-12

-12

-12

-12

Onderhoudscontract schoonhouden wegen

-31

-31

-31

-31

Verplichte weginspectie (in even jaren)

-

-

-50

-

Kabels en leidingen

2

52

2

52

Correctie BTW-mutatie op sportvoorzieningen

-47

-32

-32

-32

Subsidie sportverenigingen

22

22

22

22

Actualisatie cultuurhistorische waardekaart

-30

-

-

-

Bijstelling monumenten/archeologie

-10

-10

-10

-10

Bibliotheek (indexering)

-11

-11

-11

-11

Onderhoud natuurlijk groen

-69

-69

-68

-68

Afvalbakken

-22

-

-

-

Beplantingsmateriaal via projecten

-

75

-

-

Vervanging AED apparatuur

-10

-45

-45

-45

Bijdrage GGD

-26

-26

-26

-26

Bijdrage BVO DRAN

150

162

174

134

Subsidie peuteropvang

28

28

28

28

AOC Helicon en ROC via gemeente Nijmegen

-19

-19

-19

-19

Wijkteams

-21

-21

-21

21

Particpatiewet/BBZ

-75

-74

-74

-74

Minimabeleid en schuldhulpverlening

110

110

110

110

Huishoudelijke hulp

302

302

302

302

Rolstoel, woon en vervoervoorzieningen

-102

-77

-78

-78

Sociaal domein

20

-302

-278

59

Sociale werkvoorziening

-16

-30

-36

341

Riool/Rioolheffing

30

22

-168

-155

Afval/Afvalstoffenheffing

232

210

210

212

Bijdrage geraamd conform begrotingen 2022 van de GR'en

-90

-

-

-

Stelpost Wet open overheid

-112

-125

-138

-152

Uitstellen bezuiniging controles Drank- en Horecawet (DHW)

-12

-12

-12

-12

Uitstellen bezuiniging obstakels voetgangers

-100

-

-

-

Uitstellen bezuiniging kwaliteit onkruidbestrijding

-50

-

-

-

Uitstellen bezuiniging verhogen inkomsten zwembad

-43

-28

-28

-28

Uitstellen bezuiniging bibliotheek

-75

-

-

-

Uitstellen bezuiniging maatwerk GGD

-30

-

-

-

Uitstellen bezuiniging voorleesexpress

-15

-

-

-

Uitstellen bezuiniging huur gebouwen consultatiebureau's

-23

-

-

-

Uitstellen bezuiniging Actieplan Duurzaamheid

-10

-

-

-

Handhaving Natuur en Landschap (ODRN)

-25

-25

-25

-25

Uitstellen bezuiniging opdracht/leges ODRN

-25

-

-

-

Diverse kleine mutaties en afronding

10

36

14

-101

FMP in begroting 2022

78

-2.326

-2.595

-1.988

waarvan incidenteel

150

300

-

-

waarvan structureel

-72

-2.626

-2.595

-1.988

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45