Home

Algemeen

Samenvatting

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 78.000.
Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de septembercirculaire 2021 weten we dat de vastgestelde begroting 2022 ook structureel sluitend zal zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelling van de begroting 2022. De jaren 2023-2025 zijn niet sluitend. We hebben de extra gelden Jeugdzorg niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden, welke de komende jaren duidelijk moeten worden na de kabinetsformatie. Dit zijn onder andere de herziening van de algemene uitkering, de extra gelden Jeugdzorg en de opschalingskorting.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP na Voorjaarsnota 2021

-1.737

-1.232

-604

-604

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022

1.815

-1.094

-1.991

-1.384

Actueel FMP

78

-2.326

-2.595

-1.988

waarvan incidenteel

150

300

0

0

structureel

-72

-2.626

-2.595

-1.988

De begroting 2022 bieden we samen met het raadsvoorstel aan de Provincie aan. In het raadsvoorstel staan een aantal belangrijke wijzigingen van de begroting. Dit zijn dan de eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2022.

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021 actueel

Begroting 2022

Verschil 2021/2022

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

14.149

-53.660

-39.511

12.441

-49.841

-37.400

2.111

Onze buurt

10.235

-24.446

-14.211

10.781

-24.726

-13.945

266

Onze gemeente

2.127

-8.216

-6.089

2.422

-8.226

-5.804

285

Ons geld

70.841

-6.124

64.718

72.621

-6.373

66.248

1.530

Overhead

0

-9.440

-9.440

0

-9.893

-9.893

-452

Saldo rekening baten en lasten

97.352

-101.885

-4.533

98.265

-99.059

-794

3.739

Toevoeging aan

-

-969

-969

-

-358

-358

611

Onttrekking aan

2.849

-

2.849

1.230

-

1.230

-1.619

Resultaat rekening baten en lasten

100.201

-102.855

-2.653

99.495

-99.417

78

2.731

Toelichting verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2022
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) met de wijzigingen in het raadsvoorstel van de begroting 2022 (1e begrotingswijziging) ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

FMP na Voorjaarsnota 2021

-1.737

-1.232

-604

-604

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022

1.815

-1.094

-1.991

-1.384

FMP Primaire begroting 2022

78

-2.326

-2.595

-1.988

1e begrotingswijziging 2022

658

155

139

248

Actueel FMP

736

-2.171

-2.456

-1.740

waarvan incidenteel

150

300

0

0

structureel

586

-2.471

-2.456

-1.740

FMP in begroting 2022

736

-2.171

-2.456

-1.740

Extra aanvullende compensatie jeugdhulp (100%)

0

2.093

1.931

1.737

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45