Paragrafen

Financiering

Staat herkomst en besteding van middelen

De Staat herkomst en besteding van middelen geeft inzicht in de achterliggende bronnen die de ingaande en uitgaande kasstromen veroorzaken.
Operationele activiteiten die bestaan uit transacties die veelal direct leiden tot opbrengsten en kosten.
Investeringsactiviteiten zijn de investeringen in en de desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa.
Financieringsactiviteiten bestaan uit de activiteiten ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten.

Bedragen x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo begroting

0

Afschrijvingen

4.500

Mutatie werkkapitaal

-3.742

- Mutatie voorraden

465

- Mutatie vorderingen

0

- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden

-4.207

Onttrekkingen reserves

-1.230

Toevoegingen reserves

357

Onttrekkingen voorzieningen

-1.784

Toevoegingen voorzieningen

1.548

Totaal uit operationele activiteiten

-350

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

-16.475

Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)

2.624

Investeringen financiële vaste activa

0

Desinvesteringen financiële vaste activa

454

Totaal investeringsactiviteiten

-13.397

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende geldleningen

16.500

Aflossing langlopende geldleningen

-2.752

Mutatie kasgeldleningen

0

Totaal financieringsactiviteiten

13.748

Mutatie geldmiddelen

0

De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:

Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:

250

Liquide middelen ultimo dienstjaar:

250

Afname liquide middelen

0

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45