Home

Financiële begroting

Verwachte balans

Bedragen x € 1.000

A C T I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2022

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Materiële vaste activa

97.678

107.042

113.130

114.808

118.060

Financiële vaste activa

12.242

11.775

11.740

11.715

11.695

Totaal vaste activa

109.920

118.817

124.870

126.523

129.755

Vlottende activa

Voorraden

465

-

-

-

-

Vorderingen

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Liquide middelen

250

250

250

250

250

Overlopende activa

250

250

250

250

250

Totaal vlottende activa

7.465

7.000

7.000

7.000

7.000

Totaal activa

117.385

125.817

131.870

133.523

136.755

Bedragen x € 1.000

P A S S I V A

1-1-

31-12-

31-12-

31-12-

31-12-

2022

2022

2023

2024

2025

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.422

41.549

40.695

39.803

38.911

Voorzieningen

8.427

8.205

7.196

6.804

6.505

Langlopende schulden

44.854

58.602

56.689

55.417

52.064

Totaal vaste passiva

95.703

108.356

104.580

102.024

97.480

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

18.281

14.061

23.890

28.099

35.875

Overlopende passiva

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

Totaal vlottende passiva

21.681

17.461

27.290

31.499

39.275

Totaal passiva

117.385

125.817

131.870

133.523

136.755

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45