Home

Financiële begroting

Voorzieningen

Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen met een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Nummer

Voorzieningen

Stand

Mutaties 2022

Stand

1-1-2022

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2022

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

800100000

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

4.576

-183

120

4.512

800100010

Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders

-

-

-

-

896000010

Voorziening (Voormalig) personeel

105

-91

-

15

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

4.681

-274

120

4.527

2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

872200000

Voorziening Riolering

2.455

-40

-

2.415

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen

2.455

-40

-

2.415

2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

821000020

Voorziening Onderhoud wegen

621

-972

1.023

672

852000000

Voorziening gebouwen sport

210

-267

154

97

861000010

Voorziening gebouwen welzijn

115

-152

90

54

804000000

Voorziening gebouwen overig

345

-66

161

441

883000000

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie

-

-

-

-

Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

1.291

-1.456

1.428

1.263

Totaal 2. Voorzieningen

8.427

-1.771

1.548

8.205

Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's

Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. Jaarlijks bepalen we op basis van actuariële berekeningen de stand van de toekomstige pensioenen. Uit de voorziening betalen we jaarlijks de reeds ingegane pensioenen en wachtgelden. We verwachten jaarlijks € 120.000 aan de voorziening toe te moeten voegen om de voorziening op het noodzakelijke peil te houden. De werkelijke toevoeging gebeurt op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening Wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
Deze voorziening heeft als doel het afdekken van de wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. In 2022 voegen we niets toe en halen we ook niets uit de voorziening.

Voorziening Voormalig personeel
Het doel van de voorziening is het egaliseren van de verplichtingen voor voormalig personeel. In 2022 halen we € 91.000 uit de voorziening.

Voorzieningen ten behoeve van door derden beklemde middelen

Voorziening Riolering
In de notitie riolering van de commissie Bbv is bepaald dat we de overschotten bij de rioolheffing in een voorziening moeten opnemen. De reden hiervan is dat een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering.
Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. We verwachten in 2022 € 39.653 uit de voorziening te halen.

Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud wegen
Het doel van deze voorziening is het dekken van de onderhoudskosten voor het in stand houden van een kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten. We voegen jaarlijks € 1.023.000 aan de voorziening tot volgens het Beheerplan wegen 2021-2025.

Voorziening gebouwen sport
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de sportaccommodaties. Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. We voegen jaarlijks € 156.032 toe aan de voorziening.

Voorziening gebouwen welzijn
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de welzijnsaccommodaties. Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. We voegen jaarlijks € 86.064 toe aan de voorziening.

Voorziening gebouwen overig
Het doel van deze voorziening is het dekken van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning voor het onderhoud aan gebouw en installaties van de gemeentelijke gebouwen (behalve sport- en welzijnsaccommodaties). Op 24 september 2020 heeft de raad het nieuwe onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. We voegen jaarlijks € 166.144 toe aan de voorziening.

Voorziening verwacht verlies grondexploitatie
De voorziening exploitatietekort grondexploitaties is getroffen voor dekking van de nadelige resultaten van de grondexploitaties. De voorziening is op het niveau van het exploitatietekort gebracht dat u heeft vastgesteld op 15 juli 2021 (Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitatie 2021). Het saldo van de voorziening is op dit moment € 132.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 09:24:25 met de export van 11/11/2021 08:45:45